העברת זכויות לא במזומן

כללי

בהתאם לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)  התשכ”ד 1964 ולתקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל), התשס”ח 2008, חל איסור על העברת זכויות עמיתים שלא במזומן בין קופות קשורות (קופות גמל הנשלטות/ מנוהלות בידי אותו אדם או צדדים קשורים), או בין מסלולי השקעה בקופת גמל מסלולית, אלא אם העברת הזכויות נעשתה לפי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר (להלן – הממונה).

הממונה פרסם הנחיות להעברת זכויות עמיתים שלא במזומן (חוזר גופים מוסדיים 2009-9-8). בהתאם להוראות החוזר נקבע נוהל עבודה אשר מטרתו הינה להסדיר את האופן בו יועברו זכויות עמיתים בין קופות הגמל השונות שבניהולה של מחוג – מנהלך גמל לעובדי חברת החשמל לישראל בע”מ (להלן – “מחוג”) או בין מסלולים שונים בקופת גמל שבניהולה של מחוג.

העברת זכויות העמיתים בין קופות הגמל הקשורות השונות יעשה באופן שיחתור ככל שניתן לכך שזכויות כלל העמיתים, בקופת הגמל הקולטת (או במסלול הקולט) ובקופת הגמל המעבירה (או במסלול המעביר) גם יחד, לא יפגעו.

בהתאם להוראות החוזר מבקר הפנים יבדוק במסגרת תוכנית הביקורת השנתית את ההעברות של זכויות העמיתים שבוצעו שלא במזומן.

מחוג – מינהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל בעמ