אודות מחוג

אודות החברה המנהלת

מחוג – מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל בע”מ (להלן – החברה המנהלת) התאגדה ביום 19.8.1996 כחברה ללא הון מניות וללא מטרות רווח. מאז הקמתה מנהלת מחוג את קופות הגמל של עובדי חברת החשמל.

ביום 26.06.2006 קיבלה החברה המנהלת רישיון לעסוק בניהול קופות גמל בהתאם לנדרש בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס”ה – 2005.

ההתקשרות בין מחוג בע”מ והקופה שבניהולה מעוגנת בתקנון ההתאגדות של החברה, המסדיר את מערכת היחסים בין חברת הניהול לקופות הגמל.

קופת הגמל שבניהול מחוג הינה מסוג “קופת גמל ענפית” – דהיינו שכל העמיתים הינם עובדי וגמלאי חברת החשמל לישראל, עובדי ועדי העובדים של חברת החשמל, עובדי החברה המנהלת ומוטבים של עובדים שכאלו שנפטרו.

לרשימת חברי ההנהלה ובעלי תפקידים לחץ/י כאן

למידע כללי אודות הקופה לחץ/י כאן

בעלי מניות / שליטה

בחברה המנהלת, לא קיים “בעל שליטה” כהגדרתו בחוק ניירות ערך תשכ”ח – 1968, וזאת מכיוון שהון מניותיה מחולק באופן שווה בין העמיתים בקופת הגמל שבניהולה מקרב עובדי וגמלאי חברת החשמל לישראל בע”מ.

הדירקטוריון וועדותיו

דירקטוריון מחוג מונה 10 דירקטורים, מתוכם 3 חיצוניים. חברי הדירקטוריון נבחרים אחת לשלוש שנים באסיפה הכללית של החברה בה רשאים כל העמיתים להצביע ולהשפיע.

הדירקטוריון מתכנס בכל רבעון ולפחות 4 פעמים בשנה.

ועדת ההשקעות של מחוג מונה 5 דירקטורים מתוכם 3 חיצוניים. יו”ר וחברי ועדת השקעות נבחרים ע”י הדירקטוריון. יו”ר הועדה הינו דירקטור חיצוני.

ועדת ההשקעות מתכנסת לפחות פעם בשבועיים.

ועדת הביקורת של מחוג מונה 5 חברים מתוכם 3 חיצוניים. חברי הועדה נבחרים ע”י הדירקטוריון ויו”ר הועדה נבחר ע”י חברי הועדה.

ועדת הביקורת מתכנסת לפחות 4 פעמים בשנה.

לרשימת חברי הדירקטוריון והוועדות השונות לחץ/י כאן

מחוג – מינהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל בעמ