אודות קופת התגמולים מחוג

אודות הקופה

החברה מנהלת את קופת “מחוג” אשר הינה קופת גמל לתגמולים ואשר במסגרתה מנוהלים 4 מסלולי השקעה, כדלקמן:

מספר אישור מס הכנסהשם מסלולקידוד קופה
556 (*)מחוג מסלול כללי512362914-00000000000559-0556-000
7205מחוג מסלול לבני 50 ומטה512362914-00000000000559-7205-000
7206מחוג מסלול לבני 50 עד 60512362914-00000000000559-7206-000
7207מחוג מסלול לבני 60 ומעלה512362914-00000000000559-7207-000

(*) נסגר להצטרפויות חדשות החל מיום 1 בינואר, 2016

שירותים נוספים הניתנים במשרדי מחוג

  • מחוג מספקת שירותים מנהליים לעמיתי הקופה אשר חוסכים גם בקופת הגמל “עצמה” המנוהלת על ידי הראל.
  • בכפוף לעמידה בתבחינים קבועים, יכולים עמיתי מחוג לקבל הלוואות מבנק לאומי לישראל בע”מ ובנק מזרחי טפחות בע”מ. יודגש כי ההלוואות ניתנות מכספי הבנקים ועל אחריותם וללא שיעבוד החשבון בקופת הגמל.

חשבונות ללא דורש

בקופה נוהלו ליום 31.12.2015 23,693 חשבונות עמיתים.

מתוך הנ”ל אותרו 539 חשבונות ללא דורש בהיקף כספי של כ- 6,404,000 ש”ח.

החברה המנהלת פועלת לאיתור העמיתים כאמור, בהתאם להוראות הממונה המפורטות בין השאר בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (איתור עמיתים ומוטטבים), תשע”ב 2012 ולחוזר גופים מוסדיים “נוהל איתור עמיתים ומוטבים 2012-9-1”. בנוסף, היות והקופה מכילה חסכונות ותיקים מאוד (משנת 1954) נתקלת החברה בקשיים לאיתור עמיתים שלא נמצא לגביהם רישום של מספר תעודת זהות ותאריך לידה. לגבי עמיתים אלו, ממתינה החברה להתפתחות החקיקה כך שינתן פתרון חוקי להמשך הפעילות.

מחוג – מינהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל בעמ