דמי ניהול

דמי ניהול ועמלות

על פי תקנה 5 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (דמי ניהול), תשע”ב – 2012, חברה מנהלת של קופה ענפית תגבה דמי ניהול לפי הוצאות שהוציאה בפועל, בכפוף לשיעור המירבי הקבוע בתקנות אלה.

לצד דמי הניהול, מנוכים מחשבונות העמיתים בקופה הוצאות ישירות לניהול השקעות.

שיעור העמלות ודמי הניהול הממוצעים נכונים ליום 31/12/23:

מחוג מסלול כללימחוג מסלול לבני 50 ומטהמחוג מסלול לבני 50 עד 60מחוג מסלול לבני 60 ומעלהמחוג חיסכון פלוס מסלול כללי
שיעור דמי הניהול המירבי שרשאית הקופה לגבות על פי הוראות הדין2.00%2.00%2.00% 2.00%2.00%
שיעור דמי הניהול הממוצעים שנגבו בשנת 20230.24%0.24%0.24%0.24%0.24%
שיעור הוצאות לניהול השקעות בשנת 20230.08%0.05%0.07%0.05%0.08%
מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני0.04%0.04%0.04%0.04%0.02%
מגבלת עמלות ניהול חיצוני לשנת 20240.15%0.15%0.15%0.15%0.25%
מחוג – מינהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל בעמ