איתור חשבונות עמיתים

הודעה לעמיתים בדבר אפשרות הסרה מהממשק האינטרנטי
במסגרת הטיפול בכספים ללא דורש בחיסכון הפנסיוני וכצעד משלים לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים,
(קופות גמל) (איתור עמיתים ומוטבים) התשע”ב – 2012 , אגף שוק ההון , ביטוח וחיסכון הקים ממשק
אינטרנטי מרכזי, נגיש ופשוט לאיתור חשבונות עמיתים. מטרת הממשק לאפשר לעמיתים ולמוטבים של
עמיתים שנפטרו לאתר בקלות ובמהירות חשבונות אצל הגופים המנהלים קופות גמל, קרנות השתלמות,
פוליסות ביטוח וקרנות פנסיה.

אפשרות הסרה מהממשק האינטרנטי

בהתאם להוראת אגף שוק ההון מחוג נדרשת להעביר את הפרטים הבאים על חשבונותיך :
שם, מספר תעודת זהות תאריך לידה ועצם קיום החשבון לאגף שוק ההון כחלק מהליך ההקמה של הממשק הנ”ל.
במידה ואינך מעוניין ששמך יופיע בקובץ המועבר לאגף שוק ההון נא למלא את הטופס המצורף ולשלוח
אותו בהתאם למה שרשום בטופס.

מחוג תפסיק את העברת הפרטים אודות חשבונותיך משבועיים מיום קבלת הבקשה או החל מיום העברת המידע הסמוך, לפי המאוחר.

מחוג – מינהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל בעמ