טפסים

הלוואות לעמיתים

בקשת הלוואה
הרשאת חיוב חשבון
מסמכים נלווים לחתימה
בקשת פירעון מוקדם

טפסי הצטרפות והעברה

הצטרפות עמית לקופת גמלהנחיותטופס הצטרפות דיגיטלי
הצהרה על אזרחות/תושבות ארצות הברית
בקשה להעברת כספים מקופת גמלהנחיות (יש למלא במקרה של
העברת כספי צבירה מקופה אחרת)
טופס בקשה להעברת כספים דיגיטלי
הודעה על ביטול העברה
בקשה להעברת כספים בין מסלולים
בקשה להצטרפות למודל צ’יליאני
טופס הצהרת עמית לפי צו איסור הלבנת הון
טופס הצהרת מוטב לפי צו איסור הלבנת הון
שאלון הכר את הלקוח
שאלון לאיש ציבור זר
שאלון לאיש ציבור מקומי

קופת גמל להשקעה

בקשה להעברת כספים (ניוד) גמל להשקעה
טופס הצטרפותטופס הצטרפות דיגיטלי
טופס ניוד גמל להשקעהטופס דיגיטלי בקשה להעברת כספים גמל להשקעה(ניוד )
טופס ניכוי משכר
טופס הקמת הרשאה לחיוב
טופס משיכההנחיותטופס משיכת כספים דיגיטלי
טופס עדכון ניכוי גמל להשקעה

טפסי פדיון

בקשת פדיון מחשבון במעמד עצמאיהנחיותטופס פדיון כספים מחשבון עצמאי דיגיטלי
בקשת פדיון מחשבון במעמד שכירהנחיותפדיון מחשבון שכיר דיגיטלי
בקשת פדיון מחשבון סכומים נמוכיםהנחיות
הצהרה במשיכת קצבה מוכרת לפי תיקון 190
בקשת פדיון עצמה
משיכת כספים מגמל להשקעה

נפטרים

טפסים נוספים

מחוג – מינהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל בעמ