צדדים קשורים

אודות צדדים קשורים

על פי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים) התשע”ב 2012, כצד קשור למחוג – מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל בע”מ והקופה שבניהולה, נחשבים גם צדדים קשורים לגורם המנהל את השקעות הקופה, ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע”מ (להלן מנהל ההשקעות), כדלהלן:

  • לידר החזקות והשקעות בע”מ;
  • אטראו שוקי הון בע”מ;
  • חברת החשמל לישראל בע”מ (*)

(*) עפ”י תקנה 22 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים), תשע”ב-2012: “משקיע מוסדי לא ישקיע, בין במישרין ובין בעקיפין, בעסקי מעביד של מבוטחיו או עמיתיו השכירים או בניירות ערך שלו, בעסקי חברה קרובה של מעביד כאמור או בניירות ערך שלה, אם סך כל כספי מבוטחיו או עמיתיו של מעביד כאמור, מהווה 10% לפחות מסך כל כספי המבוטחים או העמיתים אצל אותו גוף מוסדי “.

רשימת דיווחים:

מחוג – מינהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל בעמ